Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
 • zespołem pojazdów złożonych z pojazdu określonego w lit. a, oraz przyczepy lekkiej;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego w lit. a, oraz przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg;
 • pojazdami określonymi w kategorii AM;
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką.

Wymagany minimalny wiek to 18 lat.

WAŻNE!!!

Kursant może rozpocząć kurs trzy miesiące przed 18 rokiem życia, a zdawać egzamin w WORD miesiąc przed 18 rokiem życia.

W naszym ośrodku istnieje możliwość zdawania egzaminu państwowego w WORD na naszym pojeździe. Kursant może zdawać na pojeździe marki HYUNDAI I20.

Egzamin na kategorię B składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje:

 • 20 pytań z zakresu wiedzy podstawowej;
 • 12 pytań z zakresu wiedzy specjalistycznej.

Zakres wiedzy podstawowej obejmuje:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty za każde pytanie na które zostanie udzielona prawidłowa odpowiedź);
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty za każdą prawidłową odpowiedź);
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa  ruchu drogowego (1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź).

Z kolei część specjalistyczna obejmuje:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego(3 punkty za każdą prawidłową odpowiedź);
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty za każdą prawidłową odpowiedź);
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź).

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź!!!

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

-odpowiedzi ,,tak” lub ,,nie”- w przypadku pytań z wiedzy podstawowej. Osoba egzaminowana na przeczytanie treści pytania ma 20 sekund,czas na zapoznanie się z filmem, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
-wyborze z trzech odpowiedzi- A,B,C- jednej w przypadku pytań z wiedzy specjalistycznej. Na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.
Osoba egzaminowana uzyskuje wynik pozytywny z części teoretycznej egzaminu w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
Czas trwania egzaminu teoretycznego wynosi 25 minut.

Egzamin praktyczny wykonywany jest na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym. 

Zadania wykonywane na placu manewrowym 

Zadanie nr 1

Polega na  sprawdzeni stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo:

 • poziom oleju w silniku
 • poziom płynu w spryskiwaczach,
 • działanie sygnału dźwiękowego,
 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 • działanie świateł mijania,
 • działanie świateł drogowych,
 • działanie świateł hamowania „STOP”,
 • działanie świateł cofania,
 • działanie świateł kierunkowskazów,
 • działanie świateł awaryjnych,
 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych.

Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.

Zadanie nr 2

– właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony),
– upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte,
– włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym,
– w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
– w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy.
Zadanie nr 3
W tym zadaniu wykonujemy tzw łuk. Po poprawnym wykonaniu zadania numer 2 egzaminator wsiada za kierownicę i podjeżdża nam na łuk w pole zatrzymania.
Gdy ponownie znajdziemy się za kierownicą mamy pełne prawo do ponownego ustawienia fotela, lusterek, zagłówków. 
Zadanie to polega na  płynnej jeździe pasem ruchu do przodu i tyłu, w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka.

Warunki poprawnego wykonania zadania :

1) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu – początek i koniec łuku);
2) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
3) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
4) podczas cofania obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka.

Zadanie nr 4

Polega na ruszeniu z miejsca do przodu na wzniesieniu. Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Jeżeli wszystkie zadania egzaminacyjne zostały poprawnie wykonane jedziemy z egzaminatorem na miasto.

Minimalny czas trwania egzaminu w ruchu drogowym wynosi 40 min. Egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.                                

Call Now Button